Adatvédelmi nyilatkozat

A honlapon megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, valódiságáért, esetleges módosulásáért a nem vállalunk felelősséget.
Nem vállalunk továbbá felelősségét azokért a károkért, amelyek a honlappal kapcsolatban, annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, rendszerhibából, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.

AZ ADATKEZELŐ:

Doktordoktor.hu Kft.1035 Budapest, Kerék utca 10.
Adatvédelmi tisztviselő: Kovács Péter
Email: info@doktordoktor.hu
Telefon: +36 30 737-3437

Az adatkezelési tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően végezzük. Az adatkezelési tevékenységét 2018. május 25. napjától az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete (GDPR) (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) alapján a 29-es munkacsoport állásfoglalásainak figyelembevételével végzi.

A WEBOLDAL MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Kezelt adatok: Az oldal látogatása során biztonsági okokból rögzítjük a látogató hálózati identitását úgy, mint az IP-címét és a látogató által használt szoftver környezetet, továbbá látogatásának időpontját, és a megtekintett oldalak címét. Ezeket az adatokat elektronikus formátumban tároljuk szerverünkön, bizonyos ideig. Az adatokat csak jogerős bírósági vagy hatósági megkeresés esetén adjuk ki.

Látogatása során ellenőrző fájlt (cookie) kaphat weboldalunktól, az oldalunk látogatottságát mérő külső, független auditáló szolgáltatásoktól (Google Analytics). A cookie-k elfogadása nem kötelező (böngésző programjában letilthatja), ám egyes szolgáltatásaink csak ezek elfogadásával vehetők igénybe. A mérési adatok kezeléséről az egyes adatkezelők (pl.: Google Analytics) tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

Munkatársaink a tudomásukra jutott információkat a legteljesebb diszkrécióval kezelik, nyilvánosságra hozataluk, továbbításuk harmadik félnek az Érintett hozzájárulása nélkül nem történhet meg. A személyes kapcsolatfelvétel során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény előírásait betartjuk.

Az adatkezelés célja: A szerver által automatikusan rögzített adatokat a szerver biztonságos üzemeltetése érdekében átmenetileg tároljuk. Valamennyi más adatot a szolgáltatások működtetése, illetve a felhasználók azonosítása érdekében rögzítjük.
A személyes kapcsolatfelvétel során a tudomásunkra jutott adatokat kapcsolattartásra, valamint munkánk során használjuk fel.

Az adatkezelés időtartama: Az Érintett által önként megadott adatokat addig őrizzük, amíg nem kéri törlését. Minden adat – e-mail címe és az önként megadott információk – törlődnek. A szerver által automatikusan rögzített adatok 30 napig állnak rendelkezésünkre, ezt követően csak aggregált formában, látogatottsági statisztikaként őrizzük meg őket.

Munkatársunkkal való személyes kapcsolatfelvétel során birtokunkba került adatait a cég illetve jogutódjának fennállásáig őrizzük meg. Az adatkezelés célja olyan integritáselvű rendszer fenntartása és üzemeltetése, amelynek része az elektronikus kommunikáció kronologikus áttekinthetősége. Jogalapja a szervezet jogos érdeke. Az Érintett bármikor kérheti adatainak törlését ebben az esetben is, ez azonban csak a törvényben lefektetett, helyreigazításra vonatkozó mindenkori határidő eltelte után történik meg.

A WEBOLDAL MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS FUNKCIONÁLIS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ KAPCSOLATFELVÉTELI ŰRLAP ADATVÉDELMI ALAPADATAI

Adatkezelés célja:

  • az online időpontfoglalás rendszer mŰködtetése,
  • egészségügyi intézményekbe, történő időpontfoglalás, az összefüggő kapcsolattartás, ügyfélszolgálati segítségnyújtás, látogatást követő értékelés
  • szakorvosokhoz ezzel szorosan igény esetén panaszkezelés,

Kapcsolati űrlapon megadott névvel és email címmel látogatóval való kommunikáció.

Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása űrlap kitöltésével és elküldése által.

Adatkezelő által kezelt személyes adatok: Név, Email cím.

Adatok kezelésének időtartama: Az Érintett kérésére történő törlés.

Adatfeldolgozó: Doktordoktor.hu Kft, cgj: 01-09359149 , adószám: 27960976-2-41

Az adatfeldolgozók köre:

A szerver által rögzített és egy hónapig tárolt adatokhoz a cégünk (Doktordoktor.hu Kft, cgj: 01-09359149 , adószám: 27960976-2-41) szerverét üzemeltető rendszergazda fér hozzá, ezzel kapcsolatos tevékenységét az adatkezelő utasításainak és az adatkezelővel fennálló szerződés lejártát követő 30 napig végzi.

Valamennyi, az adatvédelmi nyilatkozatunkban közzétett metódus az Érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatos eljárásra vonatkozik. A nem személyes adatok kezelésével kapcsolatban külön nyilatkozatot nem teszünk.

Jogorvoslat:

Bármely Érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,
Elehetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu